Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obec > Organizace a spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Dotace

Jihomoravský kraj finančně podpořil SDH Petrov.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023

Projekt byl zaměřen na dovybavení zásahové jednotky obce Petrov. Bylo pořízeno 5 ks svítilen na hasičské přilby, 1 ks zásahového kabátu pro hasiče, 1 ks ruční svítilny, 1 ks tablet včetně zásahového softwaru pro výjezdová vozidla.

Celkový náklad na dovybavení zásahové jednotky činil 67 349 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023" částkou 44 000 Kč.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Jihomoravský kraj finančně podpořil SDH Petrov.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022

Projekt byl zaměřen na dovybavení zásahové jednotky obce Petrov. Bylo pořízeno 6 ks zásahových kabátů pro hasiče, 5 ks zásahových kalhot pro hasiče

Celkový náklad na dovybavení zásahové jednotky činil 100 155 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022" částkou 70 000 Kč.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Jihomoravský kraj finančně podpořil SDH Petrov.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021

Projekt byl zaměřen na dovybavení zásahové jednotky obce Petrov. Byly pořízeny 2 ks kukly pro hasiče, 4 ks ochranná obuv  pro hasiče, 5 párů ochranných rukavic a 3 ks kalhoty zásahové pro hasiče.

Celkový náklad na dovybavení zásahové jednotky činil 61 508 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021" částkou 43 000 Kč.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020

Projekt byl zaměřen na zajištění akceschopnosti a ochrany zdraví členů JSDH při uskutečňovaných zásazích. Byly pořízeny 4 ks přileb pro hasiče včetně svítilen a držáků pro svítilny a 2 páry zásahové obuvi.

Celkový náklad na doplnění výstroje činil 56 967 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020“ částkou 40.000 Kč.

Historie

Sbor dobrovolných hasičů župy Slovácké byl založen podle ustavující listiny a stanov vydaných moravským místodržitelstvím dne 4.5.1911 jako nepolitický spolek pod názvem Dobrovolný hasičský sbor v Petrově – Zvolenově  se sídlem v Petrově. Sbor zakládalo 28 činných členů a 2 čestní členové.

V dubnu 1912 žádal o dovolení žádat o podporu na nově zřízenou stříkačku a hasičskou výzbroj. Tuto žádost podával jednatel sboru Josef Novosad. Žádosti bylo vyhověno, sbor byl tedy od roku 1912 vybaven ruční stříkačkou pro koňský potah. Tato stříkačka stávala v hasičské zbrojnici, vedle zbrojnice byl přístěnek ve kterém stávala na voze lajta plná vody pro první zásah.

Podle zápisu za září 1913 jednal sbor o stavbě hasičského skladiště. Tato stavba byla povolena a provedena podle nákresu od stavitele Doležala. V roce 1914 proběhla reorganizace sboru.

Po I.světové válce se obnovuje činnost sboru znovupřijetím nových členů a probíhají volby. V roce 1920 se z „máje“ zřídil stožár na sušení hadic a na cvičení.

Mezi oběma  světovými válkami se Sbor stal oblíbenou složkou veřejného dění. V čele sboru stál v této době František Tichý.

V zápisu ze schůze konané 26.března 1922: „Schůzi zahajuje bratr starosta a předčítá z hasičské ochrany o zhoubě alkoholismu ve zborech vůbec. Je usneseno pořádat dvě cvičení z jara a dvě na podzim , jelikož je zde většina rolníků.Na to předčítán služební řád, tím schůze skončena.“

  Podle záznamů je patrné, že sbor v Petrově pracoval velmi zodpovědně, v roce 1924 proběhla vzdělávací zimní škola, kde se rozebíral služební řád a hasičská ochrana. V létě drželi členové sboru žňové hlídky, aby včas mohli zabránit případnému požáru. Bylo povinností každého člena držet hlídku.

V roce 1931 bylo schváleno na valné hromadě, že kdo se nedostaví 3x po sobě na schůzi bude se sboru vyloučen.

Po roce 1945 je sbor přejmenován na Místní jednotu požární ochrany. Největšího rozmachu dosáhla požární jednota za vedení Josefa Tomšeje.

V roce 1952 se objevila první zmínka o náboru nejen členů, ale i členek.bylo získáno 7 žen. Díky náborovým akcím v rámci okresu byla Místní hasičská jednota Petrov nejpočetnější v okrese.

V roce 1953 proběhla soutěž okrsku o vzorné družstvo. Družstvo Petrova zvítězilo. V témže roce proběhla slavnost předání nové stříkačky, při níž se konala soutěž dorostu, mužů a žen. Petrovské ženy zvítězily. Od roku 1956 se  účastní soutěží družstva mužů, žen, dorostenců a žáků. V následujících letech obsazovala zmíněná družstva první místa na soutěžích.

Rok 1957 je rokem změny názvu sboru,  z Místní hasičské jednoty se stává Československým svazem požární ochrany.

K 15.12.1957 bylo ve sboru 167 členů a to 156 mužů a 11 žen.

Dosavadní zbrojnice nevyhovovala potřebám, proto se v roce 1958 uskutečnila přestavba. Byla rozebrána stávající stavba a věž a na jejím místě postavili zbrojnici novou. Po dostavbě i přes protest členů sboru je první patro zabráno pro zdravotní středisko.

V 70.letech se sbor účastní veřejného života ať už pořádáním plesů či zábav, tak i pomocí při stavbě  obecně prospěšných staveb či pomoci jednotlivcům.

V roce 1977 se uskutečnil 1. ročník soutěže o cenu Petrova. Tato soutěž pokračuje od roku 1995 jako memoriál Zdeňka Stránského.

Činnost:

V rámci Sboru dobrovolných hasičů funguje zásahová jednotka, která vznikla s pověření  obce. Každá obec má povinnost ze zákona zřídit zásahovou jednotku hasičů, samozřejmě pokud má ke zřízení jednotky možnosti. Naše obec je jednou z 5 obcí v okrsku, v níž zásahová jednotka funguje. Celkový počet obcí okrsku je 12.

Zásahová jednotka je činná pro naši obec a obec Sudoměřice a ostatní přilehlé obce v případě, že  je její pomoc nutná. K tomu, aby jednotka mohla plně fungovat a pomoci při likvidaci požáru potřebuje profesionální vybavení jako je zásahová proudnice, hadice, ale i dýchací přístroje a oblečení pro členy jednotky, vše schválené zákonem o požární ochraně. Toto vybavení je povinna zabezpečit obec, což jí ukládá již zmiňovaný zákon.

Zásahová jednotka mohla vzniknout díky ochotě a obětavosti členů SDH, kteří kromě svého prvořadého zájmu zasáhnout při likvidaci požáru do své hasičské činnosti zařadili i činnost soutěžní a to v kategorii muži a ženy. Obě družstva se účastní okresní soutěže Grand Prix okresu hodonín v požárním útoku.

Grand Prix je seriálem místních soutěží jednotlivých sborů v okrese a družstva, která  na jednotlivých pohárových soutěžích sbírají za umístění body. Ty se sčítají a družstvo s nejvyšším počtem  bodů se stává vítězem daného ročníku a je vlastně nejlepším družstvem v okrese. Družstvo mužů se Grand Prix zúčastňuje pravidelně. Družstvo žen se také účastní soutěže Disgrafik Grand Prix, která má v letošním roce premiéru.

Své následovatele sbor vychovává v kroužku Mladých hasičů. Ten sdružuje děti se zájmem o hasiččinu v preventivním i sportovním provedení ve věku od 6 do 16 let.

Sbor má celkem 15 členů – Mladých  hasičů , kteří se schází na pravidelných schůzkách jedenkrát týdně. Kromě zájmu o prevenci se děti účastní celoroční soutěže Plamen a okresního seriálu soutěží Velká cena okresu Hodonín. SDH Petrov má dvě družstva a to mladší a starší žáky.

Současnost:

V letošním roce má sbor celkem má 53 členů z toho 17 žen 15 dětí.

Členská základna se pravidelně schází na Výroční valné hromadě, jež je slavnostní schůzí a poté 2x za rok. Každých pět let probíhá volba výboru a ten se schází každý měsíc k projednání aktuálních záležitostí.

Pořádané akce:

Květen – soutěž Mladých hasičů

Červenec – Memoriál Zdeňka Stránského jako soutěž dospělých

Srpen – Hasičská  noc

Kontaktní osoby:

Pavel Sasín – velitel SDH : tel. 606 685 355  Petrov  398 , 696 65

Ing. Petr Zezula – starosta SDH: tel. 724 913 542, Petrov  517, 696 65                                                     

 Poplatek za domovní odpad a psy

Poplatek za 1 poplatníka za domovní odpad činí 660,- Kč. Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech : do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku. Poplatek za psa 120,- Kč.

Tyto poplatky jsou platné od 1.1.2024

č.ú. 11027671/0100

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Připravovaný projekt "Petrov - vesnická památková rezervace Plže"

 Odkaz na video

Nový přístav na Baťově kanále

Zde naleznete podmínky užívání přístavu:

http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby/pristav-petrov-na-batove-kanale